ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletฟ้องร้องดำเนินคดีทางศาล
bulletรับปรึกษาอรรถคดีต่างๆ
bulletรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ในคดีทุกประเภท
bulletรับปรึกษากฎหมายทุกประเภท
bulletรับตรวจร่างสัญญาทุกประเภท
bulletรับดำเนินงานด้านคดีให้กับสถาบันการเงิน
bulletรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท นิติบุคคลและหน่วยงานต่างๆ
bulletรับบริการจดจัดตั้ง แก้ไขเพิ่มเติม ทะเบียนพาณิชย์ หู้นส่วนบริษัท
bulletรับปรึกษาและแก้ไขปัญหาคดีด้านภาษีอากร
bulletบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
bulletรับเป็นตัวแทนทำนิติกรรม
bulletรับจัดการมรดกและพินัยกรรม
bulletสืบทรัพย์บังคับคดี ยึดทรัพย์ตามคำพิพากษาของศาล
bulletติดตามหนี้สิน,หมายจับฯ
dot
ห้องสมุดกฎหมาย
dot
bulletกฤษฎีกา
bulletแปลไทย
bulletรวมแบบฟอร์มต่างๆ
bulletสำนักบริหารการทะเบียน
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมศุลกากร
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletกรมราชทัณฑ์
bulletกรมคุมประพฤติ
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์
bulletสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
bulletสำนักงาน ป.ป.ส.
bulletสำนักงาน ป.ป.ช.
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
dot
เกาะติดสถานการณ์ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletผู้จัดการ
bulletคม ชัด ลึก
bulletมติชน
bulletบ้านเมือง
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอกโพสต์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
dot
เกี่ยวกับศาล
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลปกครอง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลทหาร
dot
บทความ
dot
bulletความผิดอันยอมความได้
bulletอายุความเรียกค่าเสียหาย
bulletการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
bulletอัตชีวประวัติท่านจิตติ ติงศภัทิย์
bulletการครอบครองปรปักษ์
bulletละเมิด
bulletการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่
bulletข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา
ละเมิด

                                            ละเมิด


                      บุคคลเมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกเป็นการเริ่มต้นมีสภาพบุคคลย่อมเกิดสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายตามมา โดยในการใช้สิทธิต่างๆ ของบุคคลย่อมมีขอบเขตเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทบหรือล่วงล้ำสิทธิของบุคคลอื่น จึงต้องมีกฎระเบียบของสังคมเป็นเครื่องมือในการใช้สิทธิของบุคคลซึ่งก็คือกฎหมายนั่นเอง กฎหมายจะบัญญัติโทษของผู้ที่ใช้สิทธิเกินส่วนจนกระทั่งไปกระทบกับสิทธิของบุคคลอื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นลำดับแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะและความร้ายแรงของการกระทำ โดยกำหนดไว้ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ในทางอาญาคือบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดที่ร้ายแรงและกระทบต่อความสงบสุขของสังคม ซึ่งจะกำหนดบทลงโทษกับเนื้อตัวร่างกายและทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด เช่น โทษจำคุก และโทษปรับ เป็นต้น ส่วนในทางแพ่งเป็นการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในการกระทำที่ไปกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นทำให้เขาได้รับความเสียหายเรียกว่า "ละเมิด" ซึ่งในการกระทำที่ไปกระทบสิทธิของบุคคลอื่นอาจต้องรับผิดทั้งทางอาญา และทางแพ่งก็ได้ หากกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดในทาง อาญาก็ต้องรับผิดในทางอาญาและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเสียหายก็ต้องรับผิดในทางแพ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย ได้บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ว่า "ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้อง ใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น"


                      จะเห็นได้ว่ากรอบของการกระทำที่จะเป็นละเมิดตามหลักกฎหมายวางไว้กว้าง เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม เพราะการกระทำไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหากการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไปกระทบสิทธิของบุคคลอื่นจนทำให้เขาได้รับความเสียหายไม่ว่าแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ หรือแก่ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ก็เป็นการทำละเมิดแล้ว จะต้องชดใช้สินไหมทดแทนความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวอันเกิดจากการกระทำของตนนั้น สำหรับการกระทำที่จะเป็นผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นในเรื่องละเมิดได้กำหนดไว้กว้างมากเช่นกัน โดยบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 ว่า "การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย" ในการใช้สิทธิของบุคคลนั้น โดยปกติต้องมีสิทธิจึงจะกระทำได้ ถ้าไม่มีสิทธิแล้วไปกระทำก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นละเมิดอยู่แล้ว และหากการละเมิดนั้นทำให้เกิดความเสียหาย ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำเช่น
                      - อยู่บ้านแล้วทำของตกใส่บ้านอื่นก็เป็นละเมิด หากเกิดความเสียหายก็ต้องชดใช้
                      - ปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้านพอต้นไม้โตออกผล ผลของต้นไม้ตกในเขตบ้านข้างเคียงถูกหลังคาแตกเป็นละเมิดต้องชดใช้ค่าหลังคา
                      - เดินบนถนนบังเอิญล้มไปถูกอ่างใส่ของขายข้างถนนแตกเป็นละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหาย
                      - ขับรถโดยประมาทชนรถบุคคลอื่นเสียหาย เป็นละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายและอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาหากมีผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย หรือถึงแก่ความตายฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย , อันตรายสาหัส , หรือถึงแก่ความตาย
                      - เลี้ยงสุนัขหรือแมวไว้ ไม่ดูแลให้ดี ไปกัดผู้อื่น หรือทำความเสียหายแก่ผู้อื่นเจ้าของหรือบุคคลหรือผู้รับเลี้ยงไว้แทนเจ้าของต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิด


                      แต่การกระทำโดยได้รับความยินยอมของผู้เสียหายไม่เป็นละเมิด ช่น

                      - ผู้เสียหายยอมให้แพทย์ผ่าตัด เป็นการยอมให้กระทำไม่เป็นละเมิด
                      - ชายหนุ่มรั้งหญิงสาวเข้ามากอดจูป หญิงสาวไม่ขัดขืนถือว่ายอมต่อการ
กระทำไม่เป็นละเมิด
                      - สมัครใจเข้าวิวาทต่อสู้ เป็นการเข้าเสี่ยงรับความเสียหายอันถือได้ว่าเป็นการ
ให้ความยินยอมไม่เป็นละเมิด
                      - ทั้งสองฝ่ายสมัครใจวิวาทยิงกัน ฝ่ายหนึ่งถูกยิงตายไม่เป็นละเมิด ภรรยาและ
บุตรของผู้ตายเรียกค่าเสียหายไม่ได้

             การกระทำโดยมีอำนาจไม่เป็นการกระทำโดยผิดกฎหมายไม่เป็นละเมิด
                  

                      - เพชรฆาตของกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ยิงเป้านักโทษประหารไม่ต้องรับผิดต่อญาติของนักโทษฐานละเมิด
                      - ตำรวจมีอำนาจจับกุมผู้กระทำผิด ยึดของกลาง ย่อมไม่เป็นการกระทำโดย
ผิดกฎหมาย ไม่เป็นละเมิด แต่หากการทำโดยประมาทแกล้งเขาจนเกิดความเสียหายอาจเป็นละเมิดได้
                      - มีอำนาจกระทำตามสัญญา ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นละเมิด

                      ในเรื่องละเมิดนี้หากการกระทำละเมิดกระทำโดยลูกจ้างที่ได้กระทำไปในทางการที่จ้างของนายจ้าง หรือตัวแทนได้กระทำการแทนตัวการเพื่อสมประโยชน์ของตัวการ ทั้งนายจ้างหรือตัวการต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างหรือตัวแทนในผลละเมิดนั้นด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 ทีบัญญัติ "นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น" และ มาตรา 427 ที่ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วย นอกจากนั้นบุคคลที่ไร้ความสามารถเพราะเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริต ก็ต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดด้วย โดยบิดามารดา หรือผู้อนุบาลต้องรับผิดร่วมด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแกหน้าที่ ในการดูแลแล้ว แม้แต่ครูบาอาจารย์ นายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถ ก็ยังต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในการทำละเมิดที่ได้กระทำระหว่างที่อยู่ในความดูแลนั้น


                      สำหรับอายุความฟ้องร้องของผู้เสียหายที่จะใช้สิทธิฟ้องผู้กระทำละเมิดต้อง
ใช้สิทธิฟ้องต่อศาลภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหาย รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันทำละเมิดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
A.S. Legal Consultant Co.,Ltd. Copyright © 2008 All Rights Reserved. 106 Panyaindra Rd., Bangchun, Klongsamwa, Bangkok 10510 Thailand.
Tel.0-2955-4885-6 Fax: 0-2919-3338 Email : as_lawyer@hotmail.com